• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Burggraaf & Partners B.V.

Hygiënisch ontwerpen

vrijdag, 04 juni 2010

Large_burggraaf

Plaats: Aristo, Utrecht Lunetten
Datum: vrijdag 4 en 11 juni 2010
Tijd: 09.00 – 17.00
Kosten: € 1095,- (excl.BTW)

Tweedaagse cursus georganiseerd door Burggraaf & Partners.

Volgens de machinerichtlijn moeten machines voor de levensmiddelenindustrie, en binnenkort ook voor de farmacie, zo ontworpen en gebouwd zijn dat infectie, ziekte- en besmettingsgevaar voor de consument wordt voorkomen. Daarom moeten machines voldoen aan een aantal hygiënische voorschriften

Naar aanleiding van dit raamvoorschrift zijn twee officiële normen geschreven, te weten NEN-EN 1672-2 en ISO 14159, die zijn gebaseerd op de richtlijnen die de EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) heeft gepubliceerd.

Burggraaf & Partners is sinds 1993 gespecialiseerd in het adviseren van de voedings¬midde¬len¬industrie en farmacie, en de machinebouwers op dit gebied. In praktisch alle sectoren (bak¬ke¬rij, groente en fruit, zuivel, vlees, dranken, biotechnologie) is het bureau actief geweest en heeft het samen met diverse organisaties tientallen trainingen en cursussen op dit gebied ver¬zorgd.

In deze cursus komen de wet- en regelgeving en de belangrijkste aspecten voor het hygië¬nisch ontwerpen aan bod, en is vanwege het consumentenbelang gericht op zowel de constructeur als de gebruiker van appa¬ratuur en installatie. De deelnemers krijgen een cursusmap mee, die als naslagwerk kan func¬tioneren.

Tijdens de cursus wordt in case-studies ingegaan op speciale voorbeeldontwerpen of appa¬ra¬tuur, die of de deelnemers aandragen of de docent al voorbereid heeft.

Opgave: pr.visser@burggraaf.cc

Docent: Ir Wouter Burggraaf, lid EHEDG werkgroep Training & Education

Programma – eerste dag
1. Welkom en Introductie
2. Wet- en regelgeving, normen, richtlijnen
3. Levensmiddelenmicrobiologie voor niet-microbiologen
4. EHEDG testmethode
5. EHEDG basisontwerpcriteria
6. Hygiënisch lassen
7. Afdichtingen en afsluiters
8. Case-studie: sproeibol

Programma – tweede dag
9. Asafdichtingen en pompen
10. Case studie: pomp
11. Reinigingsmethode
12. Ontwerp open procesapparatuur
13. Case studies
14. Verificatie en Validatie ontwerp
15. Hygiënisch installeren
16. Hoe nu verder?

Cursusinhoud

1. Introductie
Hygiënisch ontwerpen is een belangrijk onderwerp. Helaas vernemen we via de diverse media nog steeds berichten over contaminatie (waaronder allergenen) in de voedingsmid¬delen¬industrie. Consumenten zijn ziek geworden, uiteindelijk als gevolg van fouten in de procesvoering en ontwerp van de diverse apparatuur. Tijdens deze presentatie zullen diverse oorzaken en voorbeelden besproken worden die hieraan te grondslag kunnen liggen. Een degelijk HACCP-studie blijkt dus cruciaal.

2. Wet- en regelgeving, normen, richtlijnen
De machinerichtlijn vormt de wettelijke basis waar een machinebouwer aan moet voldoen. Meer dan 50% van alle apparatuur, die momenteel gebouwd wordt, voldoet niet aan de wettelijke eisen. De samenhang tussen de HACCP van de warenwet en Codex Alimentarius, waar de voedingsmiddelenindustrie aan moet voldoen, en de normen NEN-EN 1672-2 en ISO 14159 met de vereiste risico-analyse wordt geschetst. Evenals als de eisen, die verwacht kunnen worden via de BRC, IFS, AIB en AMI.

3. Levensmiddelenmicrobiologie voor niet-microbiologen
Het voorkomen van de ontwikkeling van micro-organismen in apparatuur geeft de extra uitdaging voor de constructeur, maar ook voor de procestechnoloog. Behandeld worden de grootte, de groei- en overlevingsomstandigheden en de migratiewijzen van de diverse micro-organismen. Uiteraard zijn omgeving en de verschillende productsamenstellingen van belang. Dit vormt een belangrijke basis voor de risico-analyse of een apparaat aan GMP, hygiëne of aseptische eisen moet voldoen.

4. EHEDG testmethoden
De EHEDG testmethoden geven een solide wetenschappelijke basis om te controleren of een bepaald micro-organismen ook in uit alle hoeken en gaten van het te testen apparaat verwijderd kan worden, of dat bepaalde apparatuur ook echt volledig te steriliseren is of bacteriedicht is.

5. EHEDG basisontwerpcriteria
Hygiënisch en aseptisch ontwerpen is de fase van ‘opinion engineering’ al lang ontgroeid. De resultaten van de bevindingen van de honderden apparaten, die op bovenstaande wijze ge¬test zijn, vormen de basis van de ontwerpcriteria in de EHEDG richtlijnen, die vervolgens be¬han¬deld worden.

6. Hygiënisch lassen
De eisen waar een ideale las aan moet voldoen; de fouten, die kunnen optreden tijdens het lassen van leidingen; de organisatie om goed te kunnen lassen; endoscopisch onderzoek van de laskwaliteit; de afwerking van lassen.

7. Afdichtingen en afsluiters
Alle typen koppelingen en afsluiters worden op hygiënisch ontwerp beoordeeld. De statische en schuifafdichting vormen voorbeelden voor constructies in meer complexe apparatuur.

8. Case Studie
De geleerde principes van de eerste dag worden toegepast in een roterende sproeibol. De cursisten beoordelen het ontwerp in kleine groepjes, en geven aan wat er fout aan is, en wat een verbetering is.

9. Asafdichtingen en Pompen
Aan de hand van een serie pompen wordt gekeken naar de asafdichtingen. De diverse pomptypes worden beoordeeld op hygiëne. Een lijst van gecertificeerde pompen maakt onderdeel uit.

10. Case studie
De cursisten beoordelen een pompontwerp in kleine groepjes, en geven aan wat er fout aan is, en komen met een voorstel ter verbetering.

11. Reinigingsmethode
De machinebouwer is verplicht een reinigingsprocedure met de apparatuur mee te leveren. De samenstelling van het reinigingsmiddel, de reinigingsmethoden (CIP, COP) en het gebruik van sproeibollen worden behandeld.

12. Ontwerp open procesapparatuur
Alle EHEDG testen zijn beperkt gebleven tot de validatie van het ontwerp van gesloten appa¬ra¬tuur, zoals afsluiters, pompen, meetapparatuur, die met 1,5 m/s gereinigd kunnen worden. Als een oppervlak volledig omstroomt wordt (door een vallende vloeistoffilm) kunnen dezelf¬de principes ook voor open procesapparatuur, zoals tanks, snijapparatuur, afvulmachines, trans¬portbanden e.d. toegepast worden.

13. Warmtebehandeling en verpakken
De beginselen van veilig pasteuriseren, steriliseren en verpakken komen aan de orde. Waarom zou een gepasteuriseerd of gesteriliseerd product toch een gevaar kunnen zijn? Hoe kunnen schone produkten verpakt worden voor maximale levensduur.

14. Case studies
De cursisten kunnen zelf bepaalde onderwerpen laten beoordelen in kleine werkgroepjes, die later plenair besproken worden. Van de meeste types apparaten zijn wel voorbeelden beschikbaar. Tijdens de eerste dag wordt een inventarisatie gemaakt van de behoefte van de groep.

15. Hygiënisch installeren
De apparatuur wordt in een gebouw geplaatst. Hoe wordt omgegaan met bedrading, af- en aanvoerleidingen, wanddoorvoeren e.d.

16. Hoe nu verder?
Een evaluatie van de cursus met een lijst van nuttige organisaties.

Burggraaf & Partners organiseert samen met anderen verder een
- eendaagse cursus Hygiënisch Lassen
- eendaagse cursus Droge Processen
- tweedaagse cursus CIP
- eendaagse cursus Gebouwontwerp, maar ook interne cursussen op Hygiënisch Ontwerpen.


Dit is een activiteit van Burggraaf & Partners B.V.